Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacyverklaring Rellum Company       

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Rellum Company (inclusief alle gekoppelde handelsnamen) geleverde producten en diensten. Wij vinden privacy erg belangrijk, hieronder onze verklaring. 

Rellum Company, gevestigd te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 72066512 en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Rellum Company verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Rellum Company van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Rellum Company in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres 
 • Bankgegevens


Verwerkt Rellum Company ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Rellum Company verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens  

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Rellum Company, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Rellum Company. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Rellum Company. Voordat u op de maillijst komt, zullen wij u expliciet vragen om uw toestemming. Wilt u daarna toch niet langer benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Uiteraard pas nadat met u is overlegd en nadat u toestemming heeft verleend. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Rellum Company gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Rellum Company zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren
Rellum Company bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Rellum Company verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte). U kunt hierbij denken aan samenwerkingen met een personal assistent die afspraken beheerd in de agenda en/of emails beantwoord. Ook hiervan zult u vooraf op de hoogte gebracht worden, waarop u de gelegenheid heeft dit te weigeren.

Cookies
Rellum Company gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien cookies worden gebruikt, krijgt u hiervan een melding zodra u de site bezoekt. Krijgt u geen melding dan is het gebruik van cookies niet actief.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar hello@djeranie.com .

Beveiliging
Rellum Company hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Rellum Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Rellum Company toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Rellum Company gebruik maakt van de diensten van derden, zal Rellum Company in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@djeranie.com. 

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Rellum Company u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via hello@djeranie.com . 

Vragen 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via hello@djeranie.com .

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01 januari 2021

error: Content is protected !!